Deze voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands (België). Indien enige vertaalde versie van deze overeenkomst tegenstrijdig is met de Nederlandstalige versie, is de Nederlandstalige versie bindend.
Laatst gewijzigd: 6 april 2018These policies were drawn up in Dutch (Belgium). We do not have any translated versions yet. If any translation of this agreement conflicts with the Dutch version, the Dutch version shall prevail.
Last modified: April 6, 2018

Over deze gebruiksvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de website foundme.co en foundme.be hierna genoemd “de website”. De website is eigendom van en worden beheerd door FoundME BVBA met maatschappelijke zetel te Franklin Rooseveltlaan 349/B51, 9000 GENT BELGIUM hierna genoemd "FoundME". Door op de website te surfen, artikels te lezen of de website op enige andere manier te raadplegen en/of er op enige andere manier gebruik van te maken, verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden en bepalingen en verbindt u zich ertoe om deze na te leven. Deze zijn als enige geldig, met uitsluiting van enige andere voorwaarden, en zijn van toepassing op alle initiatieven van FoundME. Wij behouden ons het recht bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. In dat geval zullen deze voorwaarden van toepassing worden vanaf het ogenblik van publicatie. Indien één of meerdere punten uit deze voorwaarden niet of slechts gedeeltelijk afdwingbaar zouden blijken, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.

Informatie op de website

De informatie die FoundME zelf op de website plaatst, is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Niettemin wordt de informatie geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. De informatie die verspreid wordt via banners, html-pagina’s, flash, foto’s, video’s, artikels of andere media die aangeleverd worden door derde partijen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van FoundME. FoundME onthoudt zich binnen de wetgeving van elke aansprakelijkheid of garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en actualiteit van de informatie op de site en voor de gevolgen van elke actie/beslissing die genomen wordt op basis van de geleverde informatie. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via onze website gevraagde diensten geven in geen geval recht op enige compensatie. FoundME is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. FoundME behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen. FoundME kan niet aansprakelijk gehouden worden voor welke schade dan ook die veroorzaakt werd door een fout en/of nalatigheid begaan door werknemers en/of onderaannemers van FoundME, bedrieglijke vervalsing van gegevens na onrechtmatige binnendringing in de website. Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. FoundME heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door FoundME houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s. U kan op uw eigen website een hyperlink leggen naar de homepage van FoundME. Vanwege privacyregelgeving kan u geen deeplink leggen naar specifieke inhoud van onze website.

Privacy

FoundME respecteert de bepalingen van de Wet op de privacy van 08/12/1992 en de Wet op de elektronische handel van 11/03/2003 bij de verzameling en verwerking van persoonsgegevens. FoundME heeft haar manier van verwerking ook verder aangepast aan de GDPR die op 25 mei 2018 van kracht gaat.

Privacy is voor FoundME een top prioriteit. Om deze reden geven wij gebruikers de mogelijkheid publieke elementen van hun profiel volledig onzichtbaar te maken. Dit betreft de profielfoto, skills, offers, locatie en doorklikken naar het volledig profiel. Daarnaast kan de gebruiker er ook voor kiezen om gegevens niet te laten opnemen in de profiling die gedeeld wordt met Organisatiepagina’s.


Voor de volledige uiteenzetting verwijzen we naar de privacyrichtlijnen

Profiling

Nauw samenhangend met de Privacy-richtlijnen heeft FoundME ervoor gekozen om op geen enkel moment te werken met identificeerbare gebruikersgegevens. Gebruikers worden gecategoriseerd op basis van hun ondernemingsfase, sector, skills, leeftijdscategorie, locatie en platformgebruik. Deze informatie wordt gebruikt om onze platformwerking en de gebruikerservaring te optimaliseren.
Zoals vermeld bij Privacy kan de gebruiker ervoor kiezen deze Profiling uit te schakelen zodat de Statistieken van Organisatiepagina’s geen rekening houden met uw Profiel. Gezien de werking van het FoundME platform afhangt sterk afhangt van deze Profiling kan u dit niet uitzetten voor het volledige platform.


Voor de volledige uiteenzetting m.b.t. uw gegevens verwijzen we naar de privacyrichtlijnen

Inhoud en informatie delen

U, de Gebruiker, bent eigenaar van alle inhoud en informatie die je op FoundME plaatst en u kan de privacy instellingen gebruiken om te bepalen hoe de inhoud en informatie wordt gedeeld. Verder gelden de volgende bepalingen: voor inhoud waarvoor intellectuele-eigendomsrechten gelden, zoals foto's en video's, geef je ons specifiek de volgende toestemming met inachtneming van uw privacy instellingen: u verleent ons een niet-exclusieve, overdraagbare, licentieerbare, royaltyvrije en wereldwijde licentie voor het gebruik van IE-inhoud die u op of in verband met FoundME plaatst (IE-licentie). Het behoort tot uw exclusieve verantwoordelijkheid voorafgaand contact op te nemen met iedereen die meegewerkt heeft aan het werk dat u op de website wil plaatsen (personen die meegewerkt hebben aan het werk, de personen die werden afgebeeld en de partijen die na creatie rechten hebben verkregen. In elk geval garandeert u aan FoundME een gratis en ongestoord gebruik van alle werken die u op onze site post en zal u FoundME vrijwaren voor elke aanspraak ter zake. Indien u van oordeel bent dat uw rechten geschonden worden door materiaal dat op onze websites werd gepost, kan u deze mogelijk inbreuken rapporteren via hello@foundme.co. Wij verbinden ons ertoe uw bezwaar prioritair te onderzoeken en indien nodig het materiaal te verwijderen. De IE-licentie eindigt wanneer u uw IE-inhoud of account verwijdert, tenzij u de inhoud hebt gedeeld met anderen en zij de inhoud niet hebben verwijderd. Wanneer u IE-inhoud verwijdert, wordt deze verwijderd op een manier die vergelijkbaar is met het legen van de prullenbak op een computer. U begrijpt dat verwijderde inhoud echter gedurende een redelijke tijd mogelijk aanwezig blijft in back-ups (maar niet beschikbaar is voor anderen). Wanneer u inhoud of informatie publiceert met de instelling Openbaar, betekent dit dat iedereen, exclusief mensen buiten FoundME, toestemming hebben om die informatie te bekijken en te gebruiken en deze aan u te koppelen (d.w.z. naam, profielfoto, locatie & specialiteiten). We stellen het altijd op prijs als u feedback of andere suggesties over FoundME geeft, maar houd er wel rekening mee dat we deze informatie kunnen gebruiken zonder enige verplichting om u hiervoor te belonen (net zoals u geen verplichting hebt om deze aan te bieden).

Veiligheid

We doen ons best om FoundME veilig te houden, maar kunnen dit niet garanderen. We hebben uw hulp nodig om het platform veilig te houden. Daarom moet u zich houden aan de volgende regels:

Registratie en accountbeveiliging

FoundME-gebruikers verstrekken hun echte namen en gegevens. Hier volgen enkele regels waaraan u zich moet houden met betrekking tot registratie en beveiliging van uw account:

De rechten van anderen beschermen

We respecteren de rechten van anderen en verwachten dat u dit ook doet. Plaats geen inhoud of onderneem geen actie waarmee de rechten van iemand anders worden geschonden of overtreden, of waarmee de wet op een andere wijze wordt overtreden We kunnen inhoud en informatie die u op FoundME plaatst verwijderen indien we vinden dat hiermee deze Verklaring of onze beleidsregels worden geschonden. Als we uw inhoud hebben verwijderd wegens inbreuk op de auteursrechten van iemand anders en u denkt dat dit onterecht is, kunt u bezwaar maken via hello@foundme.co Als u herhaaldelijk inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van anderen, zullen we uw account indien terecht deactiveren. U zal geen gebruik maken van onze auteursrechten, handelsmerken of merken die hier op een verwarrende manier op lijken, behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan onder onze Richtlijnen voor gebruik van merken of na onze schriftelijke toestemming. Als u informatie over gebruikers verzamelt, moet u hun toestemming krijgen en duidelijk maken dat u (en niet FoundME) degene bent die de informatie verzamelt en een privacy beleid publiceren waarin wordt uitgelegd welke informatie u verzamelt en hoe u deze gebruikt. Plaatst geen identiteitsdocumenten of gevoelige financiële informatie van anderen op FoundME. Verzend geen e-mailuitnodigingen naar niet-gebruikers zonder hun toestemming.

Commerciële inhoud

Ons doel is commerciële of gesponsorde inhoud te leveren die waardevol zijn voor onze gebruikers. Om ons hierbij te helpen, gaat u akkoord met het volgende (zie ook Profiling): U geeft ons toestemming uw inhoud en informatie (zoals welke types profielen u volgt) anoniem te gebruiken voor commerciële of gerelateerde inhoud die door ons wordt aangeboden of verbeterd. Eigenaren van Organisatiepagina’s ontvangen van FoundME statistieken gebasseerd op de Profiling van uw profiel. Deze informatie is steeds anoniem en bevat geen identificeerbare elementen. U, de gebruiker, heeft de optie om Profiling voor Organisatiepagina’s uit te schakelen.

Speciale bepalingen voor Organisatiepagina’s (inclusief LANES-pagina's)

Als u een professionele pagina aanvraagt voor uw organisatie of beheert op FoundME gaat u akkoord met onze voorwaarden voor Organisaties die worden meegedeeld op het moment dat u deze pagina aanvraagt.

Verantwoordelijkheid

U, of indien minderjarig, uw ouders of wettelijke voogd, zijn verantwoordelijk voor alle handelingen die u stelt op onze website. FoundME tracht uw materiaal en informatie zo veel mogelijk voorafgaand te onderzoeken. We behouden het recht voor het gebruik van deze website en alle posts en uploads te weigeren, te verwijderen en indien nodig, u er de toegang toe te ontzeggen. U garandeert dat alle informatie die u ons verleent correct en actueel is en blijft en zal ons terzake vrijwaren voor alle vorderingen en aanspraken van derden. FoundME kan u vragen om uw naam en e-mailadres op te geven. Deze gegevens kunnen aan de politiediensten en gerechtelijke instanties doorgegeven worden als ze onderzoek voeren naar ongeoorloofd gedrag in het kader van het gebruik van onze website.

Geschillen en toepasselijk recht

Eventuele claims, juridische procedures of geschillen die u met ons hebt, voortvloeiend uit of met betrekking tot deze Verklaring of het platform, zullen uitsluitend worden opgelost in de rechtbank van het Arrondissement Gent, België. U stemt ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke rechtsbevoegdheid van dergelijke rechtbank voor de beslechting van dergelijke claims. Deze Verklaring en eventuele claims tussen u en ons zijn onderworpen aan de wetten van het land België, ongeacht eventuele bepalingen inzake conflicten of wetten. Indien iemand een claim tegen ons indient met betrekking tot uw acties, inhoud of informatie op FoundME, zal u ons schadeloos stellen tegen alle schade, verliezen en kosten die gerelateerd zijn aan een dergelijke claim (inclusief redelijke juridische vergoedingen en kosten). Hoewel we regels bieden voor het gedrag van gebruikers, controleren of sturen we de acties van gebruikers op FoundME niet en zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud of informatie die gebruikers overdragen of delen op het platform. We zijn niet verantwoordelijk voor eventuele aanstootgevende, ongepaste, obscene, illegale of op andere wijze afkeurenswaardige inhoud of informatie die u mogelijk op FoundME vindt. We zijn niet verantwoordelijk voor het online of offlinegedrag van onze gebruikers. We proberen FoundME online, foutvrij en veilig te houden maar u gebruikt het platform op eigen risico. We bieden het platform aan zoals het is, zonder expliciete of impliciete garanties, waaronder maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-naleving. We garanderen niet dat FoundME altijd veilig, beveiligd of foutvrij zal zijn of dat het altijd zal werken zonder storingen, vertragingen of onregelmatigheden. FoundME is niet verantwoordelijk voor de acties, inhoud, informatie of gegevens van derde partijen en u vrijwaart ons, onze directeuren, managers, medewerkers, … van eventuele claims en schade, bekend en onbekend, die voortvloeien uit of verband houden met eventuele claims die u tegen dergelijke partijen hebt. We zijn jegens de gebruiker niet aansprakelijk voor eventuele winstderving of andere gevolgschade, speciale, indirecte of incidentiele schade die voortvloeit of verband houdt met deze verklaring of me FoundME. Zelfs niet als we als we geïnformeerd werden over de mogelijkheid van dergelijke schade. Onze totale aansprakelijkheid die voortvloeit uit deze verklaring of van FoundME zal niet hoger zijn dan honderd euro (EUR 100,00) of het bedrag dat je ons in de afgelopen zes (6) maanden hebt betaald. Krachtens bepaalde geldende wetten is het mogelijk niet toegestaan de aansprakelijkheid of incidentiele schade of gevolgschade te beperken of af te wijzen, waardoor bovenstaande beperking of afwijking mogelijk niet op jou van toepassing is. In dergelijke gevallen is de aansprakelijkheid van FoundME beperkt voor zover maximaal mogelijk is volgends de geldende wet.

Definities

‘FoundME’ of ‘Platform‘ dit zijn functies en services die we beschikbaar stellen, waaronder via (a) onze website op www.foundme.co en andere websites of applicaties van het FoundME-merk of via co-branding (waaronder sub domeinen, internationale versies, widgets en mobiele versies); (b) ons platform; (c) andere media, merken, producten, diensten, software, apparaten of netwerken die nu bestaan of later worden ontwikkeld. FoundME behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht te bepalen dat sommige van onze merken producten of diensten worden beheerst door afzonderlijke voorwaarden en niet door deze gebruiksvoorwaarden.

'inhoud' dit is alles dat u en andere gebruikers plaatsen, leveren of delen door FoundME te gebruiken.

'gegevens', 'gebruikersgegevens' of 'gegevens van de gebruiker' dit zijn alle gegevens, waaronder de inhoud of informatie van een gebruiker die u of een derde partij kan ophalen van FoundME of aan FoundME kan verstrekken via het platform.

'plaatsen' dit is posten op FoundME of op andere wijze beschikbaar stellen door het platform te gebruiken.

'gebruiken' dit is het gebruiken, uitvoeren, kopiëren, openbaar publiceren of weergeven, distribueren, wijzigen, vertalen en afgeleide producten maken van.

‘Specialiteiten’ of 'Skills' zijn de specifieke interesse- en kennisvelden die u ons meedeelt.

‘Offers’ zijn de zaken die u kan aanbieden aan andere gebruikers en die u ons meedeelt.

'Profiling' is het op een niet identificeerbare manier personen onderbrengen in vergelijkbare categorieen.

'Organisatiepagina' zijn zowel standaard FoundME bedrijfspagina's als LANES pagina's

'LANES by FoundME' is een afzonderlijke pakketgroep van FoundME